Kategorie szkoleń
Regulamin
I. Kryteria uczestnictwa w szkoleniu
 1. Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.
 2. Szkolenia organizowane są w szczególności dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, uczniów i studentów oraz osób, które chcą podnosić swoje kompetencje w celu przystosowania się do zmiennej rzeczywistości, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości jakich dostarczają nowoczesne technologie XXI wieku.
 3. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia innej liczby osób (mniejszej lub większej) z jednej firmy.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych kryteriów, które podane będą do wiadomości w treści zaproszenia na konkretne szkolenie (tzw. szkolenia np. dla studentów).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych wewnętrznych kryteriów, które mają na celu umożliwienie uczestnictwa w organizowanych szkoleniach jak największej liczbie nowych odbiorców.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które regularnie nie brały udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa.
 7. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz nagrywanie materiałów w całości lub części jest zabronione.
II. Procedura zgłoszenia uczestnictwa
 1. Aby móc korzystać z platformy szkoleń on-line należy zarejestrować konto użytkownika pod adresem: szkolenia.pfp.com.pl
 2. Każdy uczestnik zakłada swoje unikalne konto i nie ma możliwości, by za jego pośrednictwem dokonać zgłoszenia innych osób. Prosimy o dokładną weryfikację wprowadzonych danych (wielkość liter, polskie znaki, ilość członów nazwiska), ponieważ na ich podstawie będą generowane certyfikat potwierdzające udział w szkoleniach - po wygenerowaniu certyfikat, nie ma możliwości jego korekty.
III. Szkolenia on-line
 1. Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy szkolenia.pfp.com.pl
 2. Data i godzina rozpoczęcia szkolenia podane są przy każdym szkoleniu
 3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez zalogowanie na swoje konto użytkownika oraz zapisanie się na wybrany temat i termin szkolenia.
 4. Po wysłaniu zgłoszenia, na wskazaną skrzynkę e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. (By mieć pewność, że nasze wiadomości zawsze dotrą do Państwa, sugerujemy dodatnie adresu platforma@pfp.com.pl do białej listy).
 5. W przypadku zgłoszenia się na warsztaty, podczas których liczba uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz frekwencja uczestnika na minionych szkoleniach.
 6. Przesłanie zgłoszenia i jego akceptacja stanowią ostateczne zobowiązanie uczestnika do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 7. Lista szkoleń, na które zakwalifikował się uczestnik dostępna jest również w panelu użytkownika po zalogowaniu się na platformę.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić najpóźniej w dzień poprzedzający szkolenie do godz. 10:00 – poprzez swój panel użytkownika na elektronicznej platformie.
 9. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość za pośrednictwem konta użytkownika wygenerowania certyfikatu (patrz pkt. VI) oraz pobrania materiałów ze szkolenia, a także odtworzenia nagrania ze szkolenia, które jest dostępne przez 48h od zakończenia szkolenia.
IV. E-learning
 1. Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy szkolenia.pfp.com.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na wybrane szkolenie.
 3. Szkolenia dostępne są bez ograniczeń czasowych.
 4. Każde szkolenie składa się z 8-10 modułów, po 15-20 min, każdy moduł zakończony jest nieobowiązkowym testem sprawdzającym nabytą wiedzę.
 5. Po zakończeniu wszystkich modułów istnieje możliwość, za pośrednictwem konta użytkownika, wygenerowania certyfikatu (patrz pkt. VI) oraz pobrania materiałów ze szkolenia.
V. Użytkownik „PLUS”
 1. Status użytkownika PLUS przyznawany jest na czas określony po spełnieniu wymogu uczestnictwa w min. 3 szkoleniach na kwartał. Podtrzymanie tego statusu wiąże się z koniecznością uczestnictwa w min. 1 szkoleniu miesięcznie.
 2. W ramach dostępu PLUS użytkownik ma możliwość przechodzenia szkoleń e-learningowych tzw. ścieżek rozwoju i uczestnictwa w szkoleniu on-line dedykowanemu dla danej ścieżki rozwoju (szkolenie nie jest dostępne dla wszystkich uczestników).
 3. Status „PLUS” jest opcją bezpłatną.
VI. Materiały do pobrania
 1. Wszystkie materiały znajdujące się na platformie w zakładce materiały do pobrania są do wykorzystania przez użytkowników na potrzeby własne oraz potrzeby firmy.
VII. Certyfikat
 1. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w 75% czasu szkolenia.
 2. Certyfikat o uczestnictwie w szkoleniu generowane są przez uczestników samodzielnie po zalogowaniu się na konto użytkownika. Certyfikaty są w formie pliku pdf.
 3. Warunkiem pobrania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie dostępna dla uczestników po automatycznej weryfikacji obecności.
 4. Warunkiem pobrania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie krótkiej ankiety w ciągu 7 dni od daty szkolenia. Wypełnienie ankiety jest dostępne dla uczestników po weryfikacji obecności na szkoleniu.
VIII. Rejestracja na szkolenie/ rejestracja konta
Rejestracja na szkolenie/logowanie na konto uczestnika szkolenia jest równoznaczna z wyrażeniem przez uczestnika :
  1. zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia (cyklu szkoleń) oraz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych poniżej.
   Dane osobowe uczestnika szkolenia (w tym w szczególności wskazany adres e-mail lub numer telefonu), będą przetwarzane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Administratorem danych lub inną wskazaną przez Administratora danych osobę lub instytucję będącą współorganizatorem szkolenia (cyklu szkoleń) w celu: dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją szkolenia i udziałem w szkoleniu, w tym w szczególności:
   • zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu,
   • przygotowania listy obecności,
   • przekazywania informacji organizacyjnych związanych z procesem zapisywania się,
   • badania jakości szkolenia poprzez ankiety oceniające,
   • przekazywania uczestnikowi certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
  3. przekazywania uczestnikowi informacji o organizowanych przez Administratora innych szkoleniach w ramach cyklu szkoleń, konferencjach, spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora,
  4. przekazywania uczestnikowi informacji o oferowanych przez Administratora produktach takich jak pożyczki, dotacje lub inne formy wsparcia adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nadto Administrator informuje, iż podczas szkoleń mogą być wykonywane zdjęcia potwierdzające fakt organizacji szkolenia, które następnie mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Administratora poprzez zamieszczenie ich:
Na stronach internetowych i portalach społecznościowych Administratora lub współorganizatora szkolenia;
w papierowych oraz elektronicznych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Rejestracja na szkolenie /uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie oraz wykorzystywanie jego wizerunku na zasadach opisanych w punkcie 1-2 powyżej

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu i odbycia szkolenia (obecności na szkoleniu) zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Składając podpis na liście obecności Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zasadami przetwarzania przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu / cyklu szkoleniowym.

Pełna treść informacji Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie www.pfp.com.pl i zatytułowana RODO - Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych.
IX. Odwołanie szkolenia
Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo. Informacja pojawi się również na koncie użytkownika.