Kategorie szkoleń
Regulamin
I Kryteria uczestnictwa w szkoleniu
 1. Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.
 2. Szkolenia organizowane są w szczególności dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, uczniów i studentów oraz osób, które chcą podnosić swoje kompetencje w celu przystosowania się do zmiennej rzeczywistości, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości jakich dostarczają nowoczesne technologie XXI wieku.
 3. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia innej liczby osób (mniejszej lub większej) z jednej firmy.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych kryteriów, które podane będą do wiadomości w treści zaproszenia na konkretne szkolenie (tzw. szkolenia np. dla studentów).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń na podstawie innych wewnętrznych kryteriów, które mają na celu umożliwienie uczestnictwa w organizowanych szkoleniach jak największej liczbie nowych odbiorców.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które regularnie nie brały udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa.
 7. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz nagrywanie materiałów w całości lub części jest zabronione.
II Procedura zgłoszenia uczestnictwa
 1. Aby móc korzystać z platformy szkoleń online należy zarejestrować konto użytkownika pod adresem: www.szkolenia.pfp.com.pl.
 2. Każdy uczestnik zakłada swoje unikalne konto i nie ma możliwości, by za jego pośrednictwem dokonać zgłoszenia innych osób. Prosimy o dokładną weryfikację wprowadzonych danych (wielkość liter, polskie znaki, ilość członów nazwiska), ponieważ na ich podstawie będą generowane certyfikat potwierdzające udział w szkoleniach - po wygenerowaniu certyfikatu, nie ma możliwości jego korekty.
 3. Konto należy potwierdzić klikając w link aktywacyjny w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail (jeżeli wiadomość nie dotarła, zalecamy sprawdzić folder SPAM lub INNE).
III Szkolenia online
 1. Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy www.szkolenia.pfp.com.pl.
 2. Data i godzina rozpoczęcia szkolenia podane są przy każdym szkoleniu.
 3. Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez zalogowanie na swoje konto użytkownika oraz zapisanie się na wybrany temat i termin szkolenia.
 4. Po wysłaniu zgłoszenia, na wskazaną skrzynkę e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z plikiem (.ics) umożliwiającym dodanie szkolenia do kalendarza. (By mieć pewność, że nasze wiadomości zawsze dotrą do Państwa, sugerujemy dodatnie adresu platforma@pfp.com.pl do białej listy).
 5. W przypadku zgłoszenia się na warsztaty, podczas których liczba uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz frekwencja uczestnika na minionych szkoleniach.
 6. Przesłanie zgłoszenia i jego akceptacja stanowią ostateczne zobowiązanie uczestnika do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 7. Lista szkoleń, na które zakwalifikował się uczestnik dostępna jest również w panelu użytkownika po zalogowaniu się na platformę.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu można zgłosić poprzez swój panel użytkownika na elektronicznej platformie.
 9. Do szkolenia można dołączyć po zalogowaniu się do swojego konta. Czerwony przycisk "dołącz" aktywowany jest na 5 minut przed rozpoczęciem szkolenia i znajduje się na karcie szkolenia lub po prawej stronie w kalendarzu użytkownika.
 10. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu (patrz pkt. VI) oraz pobrania materiałów ze szkolenia, a także odtworzenia nagrania ze szkolenia, które jest dostępne przez 72h od zakończenia szkolenia.
IV E-learning
 1. Wszystkie szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy www.szkolenia.pfp.com.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na wybrane szkolenie.
 3. Szkolenia e-learning dostępne są bez ograniczeń czasowych, chyba, że treść szkolenia zdezaktualizuje się i zostanie usunięta lub w karcie szkolenia określono inaczej.
 4. Po zakończeniu wszystkich modułów istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu (patrz pkt. VI) oraz pobrania materiałów ze szkolenia.
 5. Aby uzyskać certyfikat należy w ciągu 72 godzin od zakończenia e-learningu wypełnić ankietę. W przypadku braku wypełnienia ankiety, późniejsze wygenerowanie certyfikatu nie będzie możliwe.
V Materiały do pobrania

1. Wszystkie materiały znajdujące się na platformie w zakładce materiały do pobrania są do wykorzystania przez użytkowników na potrzeby własne oraz potrzeby firmy.

2. Materiały do szkoleń on-line dostępne są dla uczestników szkoleń, po spełnieniu następujących warunków:

- dostęp do zapisu nagrania szkolenia on-line: konieczne uczestnictwo przez minimum 75% czasu trwania szkolenia, wypełnienie ankiety satysfakcji przed upłynięciem 72h od czasu zakończenia szkolenia. Nagranie szkolenia dostępne jest w ograniczonym czasie - 72h od czasu zakończenia szkolenia,

- dostęp do materiałów w formie pdf i innych ze szkolenia on-line: konieczne uczestnictwo przez minimum 75% czasu trwania szkolenia, wypełnienie ankiety satysfakcji przed upływem 3 dni od daty szkolenia. Materiały dostępne są na koncie użytkownika bez ograniczeń czasowych.

3. Materiały do szkoleń e-learning dostępne są dla uczestników szkoleń, po spełnieniu następujących warunków:

- dostęp do zapisu nagrania szkolenia e-learning nie jest ograniczony w czasie, chyba, że treść szkolenia zdezaktualizuje się i zostanie usunięta lub w karcie szkolenia określono inaczej,

- dostęp do materiałów w formie pdf i innych ze szkolenia e-learning: konieczne obejrzenie minimum 75% czasu trwania modułu szkolenia. Materiały dostępne są na koncie użytkownika bez ograniczeń czasowych.

VI Certyfikat
 1. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w minimum 75% czasu szkolenia.
 2. Certyfikat o uczestnictwie w szkoleniu generowane są przez uczestników samodzielnie po zalogowaniu się na konto użytkownika. Certyfikaty są w formie pliku pdf.
 3. Warunkiem pobrania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie dostępna dla uczestników po automatycznej weryfikacji obecności.
 4. Warunkiem pobrania certyfikatu o uczestnictwie w szkoleniu jest wypełnienie krótkiej ankiety w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty szkolenia. Wypełnienie ankiety jest dostępne dla uczestników po weryfikacji obecności na szkoleniu.
VII Rejestracja na szkolenie/ rejestracja konta

Rejestracja na szkolenie/logowanie na konto uczestnika szkolenia jest równoznaczna z wyrażeniem przez uczestnika:

 1. zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1) w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia (cyklu szkoleń) oraz potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu na zasadach opisanych poniżej.
  Dane osobowe uczestnika szkolenia (w tym w szczególności wskazany adres e-mail lub numer telefonu), będą przetwarzane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zwaną dalej Administratorem danych lub inną wskazaną przez Administratora danych osobę lub instytucję będącą współorganizatorem szkolenia (cyklu szkoleń) w celu: dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją szkolenia i udziałem w szkoleniu, w tym w szczególności:
  • zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu,
  • przygotowania listy obecności,
  • przekazywania informacji organizacyjnych związanych z procesem zapisywania się,
  • badania jakości szkolenia poprzez ankiety oceniające,
  • przekazywania uczestnikowi certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia.
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego oraz realizacji zawartych z nimi umów, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami umów i regulaminów instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
 3. przekazywania uczestnikowi informacji o organizowanych przez Administratora innych szkoleniach w ramach cyklu szkoleń, konferencjach, spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora,
 4. przekazywania uczestnikowi informacji o oferowanych przez Administratora produktach takich jak pożyczki, dotacje lub inne formy wsparcia adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nadto Administrator informuje, iż podczas szkoleń mogą być wykonywane zdjęcia potwierdzające fakt organizacji szkolenia, które następnie mogą zostać wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych działalności Administratora poprzez zamieszczenie ich:
Na stronach internetowych i portalach społecznościowych Administratora lub współorganizatora szkolenia;
w papierowych oraz elektronicznych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Rejestracja na szkolenie /uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie oraz wykorzystywanie jego wizerunku na zasadach opisanych w punkcie 1-2 powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w szkoleniu i odbycia szkolenia (obecności na szkoleniu) zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

W przypadku szkoleń stacjonarnych - składając podpis na liście obecności Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu oraz zasadami przetwarzania przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie danych osobowych w związku z udziałem w szkoleniu / cyklu szkoleniowym.

Pełna treść informacji Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie www.pfp.com.pl i zatytułowana RODO - Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych.

VIII Odwołanie szkolenia

Organizator ma prawo odwołać lub przełożyć termin szkolenia online. O wszelkich zmianach, użytkownik jest na bieżąco informowany w wiadomości e-mail. Fakt ten nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń (w tym finansowych) ze strony użytkownika.

Aktualizacja regulaminu

24.04.2023 r.

Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2023 PFP