Kategorie szkoleń
Polityka prywatnościpobierz w formie pdf

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych) obowiązująca w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 1.Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-466 Szczecin, przy ul. Monte Cassino 32, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000039918, posiadająca NIP 8512242911, posiadająca REGON 81107742
e-mail: pfp@pfp.com.pl
w dalszej treści zwana także „Administratorem” lub „PFP”

 1. Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 3. Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę Państwa prywatności.
§ 2.Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
 1. Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy:
  1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. jest ono niezbędne do wykonania umowy/usługi, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed przed zawarciem umowy;
  3. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego spoczywającego na Administratorze;
  4. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. zawierania oraz wykonywania wszelkich umów, w tym w szczególności umów pożyczkowych, dotacyjnych, inwestycyjno – kapitałowych, umów poręczeniowych, umów tzw. projektowych oraz wszelkich innych umów zawieranych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową, w tym również z partnerami biznesowymi, ustanawiania stosownych zabezpieczeń zgodnie z przepisami oraz zasadami obowiązującymi Administratora, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, względnie podjęcia niezbędnych działań i czynności przed zawarciem umowy. Obowiązek podania danych osobowych w oznaczonym zakresie wynika również z obowiązujących przepisów prawa lub jest wymogiem wynikającym z zasad określonych dla danego projektu;
  2. organizacji szkoleń, konferencji, wydarzeń, spotkań biznesowych, kierowania zaproszeń, informacji o organizowanych szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach i spotkaniach biznesowych, sporządzania niezbędnej dokumentacji, list uczestników, wydawania certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w danym wydarzeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);
  3. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością w zakresie oferowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia finansowego i szkoleniowo - doradczego, w tym w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych instytucji i organów, jak również obowiązków w zakresie ustanawiania zabezpieczeń w związku z udzielanymi pożyczkami, czy działalnością inwestycyjno - kapitałową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością / nieruchomościami, w szczególności ewidencjonowania wszelkich kosztów i opłat, prowadzenia rozliczeń i sporządzania w tym zakresie wymaganej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  5. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, partnera biznesowego, odbiorców produktów pożyczkowych, czy inwestycyjno – kapitałowych, oferowania usług świadczonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO);
  8. tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  9. zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów Administratora, zapobiegania popełnianiu przestępstw lub ujawnianiu popełnionych przestępstw poprzez stosowanie zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, skorzystania z usług, a nadto brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach czy spotkaniach biznesowych. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z obowiązujących przepisów, a także wymogów wynikających z danego programu lub projektu. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby.
§ 3.Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych
 1. W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z powszechnie dostępnych rejestrów.
 2. Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, w tym również dane osób niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń, dane kontaktowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, powiązań kapitałowych lub osobowych, dane finansowe, w tym także dane o powstałym zadłużeniu, wizerunek utrwalony poprzez system monitoringu wizyjnego, względnie utrwalony podczas szkoleń, konferencji, wydarzeń lub spotkań biznesowych. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych katalog pozyskiwanych danych osobowych może być szerszy z uwagi na wymogi projektowe.
§ 4.Okres przechowywania danych
 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona zgoda. W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych okres tzw. trwałości projektu i przechowywania wszelkich danych oraz dokumentacji wynosi co do zasady nie mniej niż 10 lat od daty zakończenia realizacji danego projektu.
§ 5.Pliki cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ze względu na cel, w ramach strony internetowej stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po stronie internetowej i korzystania ze wszystkich jej funkcjonalności. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
 • pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania strony internetowej;
 • pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.


Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 6.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Pani/Pana dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z korzystaniem przez nas z usług, narzędzi i aplikacji oferowanych przez Google Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez systemów Google Analitics, Google Adwords dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016). Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 7.Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych, w tym w szczególności organom kontrolującym i nadzorującym działalność Administratora, organom administracji rządowej lub samorządowej, BGK Spółce Akcyjnej, instytucjom działającym na zlecenie Komisji Europejskiej, instytucjom finansowym, biurom informacji gospodarczej, naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym i audytorskim, bankom, a ponadto instytucjom lub organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

§ 8. Prawo dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej wskazane uprawnienia:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania tych danych;
 3. żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych;
 6. przeniesienia swoich danych osobowych;
 7. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: pfp@pfp.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.

Zakres każdego z tych praw oraz przypadki, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9.Zmiany naszej Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 30 września 2020r. i obowiązuje od tej daty.

Odwiedź nas na
© Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Copyright 2024 PFP